Informatieve controle

Als de belastingdienst een “informatieve” controle bij een vereniging wil gaan uitvoeren, wat gebeurt er dan en waarmee moet ik rekening houden?
In de meeste gevallen hoef je je als bestuur geen zorgen te maken omdat de meeste modelspoorverenigingen onder de grenzen blijven om als belastingplichtige te worden aangewezen. Als je als vereniging regelmatig evenementen en/of ruilbeurzen organiseert, kan dit echter anders zijn.

Omdat de vereniging een rechtspersoon is, bestaat er de wettelijke verplichting tot het voeren van een deugdelijke administratie. Dit betekent niets anders dan dat je de administratie in een kasboek of in een administratieprogramma (kan ook excel zijn) moet bijhouden en jaarlijks een balans en verlies/winstrekening moet opmaken. Deze administratie is niet onderhevig aan een accountantscontrole, doch een kascontrole vanuit de leden is voldoende. Verder kan de vereniging met 2 soorten belastingen in aanraking komen: – Vennootschapsbelasting: De vereniging komt hiervoor in aanmerking als zij activiteiten uitvoert, die ook door ondernemingen worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan in- en verkoop van modelspoormaterialen en het organiseren van evenementen. Als je dergelijke activiteiten uitvoert kun je in bepaalde gevallen een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting krijgen. Deze vrijstelling krijg je als je per jaar niet meer dan € 15000,00 winst maakt en in de voorafgaande 4 jaren in totaal minder dan € 75000,00 winst hebt gemaakt. – Omzetbelasting: Ondanks dat je mogelijk vrijgesteld bent van vennootschapsbelasting kan het toch voorkomen dat je belastingplichtig ben voor de omzetbelasting (andersom is ook mogelijk).

Feitelijk ben je als vereniging gehouden omzetbelasting af te dragen als je ondernemingsactiviteiten uitvoert (verkoop en evenementen organisatie), maar ook als je een eigen kantineverkoop hebt (dit kan ook al de verkoop van drank uit de koelkast zijn). V.w.b. de kantineopbrengsten kan door de vereniging meestal gebruik gemaakt worden van de zogenaamde kantineregeling. D.w.z. dat je vrijgesteld wordt van BTW-afdracht over de kantineopbrengsten indien deze jaarlijks niet meer dan € 68000 bedragen, deze inkomsten t.g.v. de vereniging komen, de BTW over de inkopen en kosten niet wordt afgetrokken en er alleen verenigingsactiviteiten plaatsvinden (dus geen feestjes als bruiloften, jubilea, etc, van derden of leden). Hoe het precies zit met de BTW-plicht voor de overige activiteiten weet ik niet 100%. Wat ik wel weet is dat sportclubs met name worden genoemd in de belastingwet en zo zijn vrijgesteld, maar helaas is de modelspoorhobby geen sport. Indien je op jaarbasis minder dan € 1345 BTW moet afdragen krijg je ook een vrijstelling. D.w.z. je moet minimaal € 7000 aan toegangskaartjes, kraamverhuur en verkoopopbrengsten hebben gehad (hier houd ik even geen rekening met de aftrekbare BTW wegens kosten en inkoop).

Kortom de meeste modelspoorverenigingen zijn vrijgesteld van BTW. Wel ontvangen veel verenigingen jaarlijks een opgave formulier zodat de belastingdienst kan controleren of ze wel of niet belastingplichtig zijn. En in sommige gevallen komt er inderdaad een inspecteur voor een controle.