Vragen van Leden

Heb je vragen? Stel ze gerust. De antwoorden worden hier gepubliceerd zodat ze ook voor anderen beschikbaar zijn.

Opstapjes en aansprakelijkheid

De Vraag:

Onze vereniging is al geruime tijd lid van de NMF en heeft via de NMF ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Nu worden wij geconfronteerd met de vraag om tijdens evenementen voor de dranghekken of afzetting, opstapjes te plaatsen voor kleine kinderen. Hier staan wij zeer positief tegenover want als ze het al klein kunnen zien, belooft dat misschien wat voor de toekomst! Echter, in ons bestuur zijn zorgen geuit m.b.t. het er af kunnen vallen van deze kinderen. Wij vroegen ons af wat er gebeurt en wie er aansprakelijk is als een kind een ongeluk krijgt door het gebruik van zo’n opstapje. Zijn wij dit en zo ja, is dit verzekerd/kan dit verzekerd worden of is dit de aansprakelijkheid van de organisatie of wellicht van het kind/ouders zelf?

Antwoord van NMF Verzekeringszaken na raadpleging van de verzekeraar:

Het plaatsen van alléén een simpel opstapje als een kistje, of huis-tuin-en-keuken opstapje wordt afgeraden. Het plaatsen van een deugdelijk opstapje, met leuning, noppen/anti-uitglij voorziening, welke stabiel staat kan wel. Aangeraden wordt om een bordje neer te zetten dat voorzichtig dient te worden omgegaan met het opstapje, bijvoorbeeld alleen onder begeleiding van een volwassene.

Mocht er ondanks de zorgvuldigheid welke uw club heeft besteed aan het ontwerp (leuning, noppen, stabiel staan) van het opstapje zich incidenten voordoen, dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering welke u heeft afgesloten bij de NMF. Als de zorgvuldigheid ontbreekt, omdat u een onstabiele constructie gebruikt, dan kunt u wel aansprakelijk worden gesteld bij incidenten (omdat u dan onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het risico op incidenten te vermijden) maar is een dekking door de verzekering niet te garanderen omdat de voorwaarde voor de verzekering ook impliceert dat de verzekerde alles doet wat redelijk kan worden verlangd om de kans op het voordoen van incidenten tot een minimum te beperken.

Uit bovenstaande formulering valt op te maken dat het antwoord op uw vraag sterk afhankelijk is van de situatie en het incident wat zich heeft voorgedaan. Er valt niet te zeggen dat een incident met een simpel opstapje per definitie niet wordt vergoed door de verzekering, dan zal eerst onderzoek dienen plaats te vinden wat redelijkerwijs kan worden verwacht en wat wordt verstaan onder een simpel opstapje. U kunt wel een algemeen beeld opmaken uit bovenstaande, namelijk dat u als club verantwoordelijk bent voor een deugdelijk opstapje en dat u dit kunt bereiken door bijvoorbeeld een opstapje te maken met leuning, noppen en welke stabiel staat.

Vereniging en ARBO

Een paar maanden geleden kreeg het bestuur van de NMF een vraag van een van de aangesloten clubs m.b.t. de ARBO wetgeving en de verenigingen. Natuurlijk hebben wij dat als bestuur niet paraat en hebben wij dit aan onze jurist voorgelegd.

Deze kwam met het volgende:

Daar verenigingen geen mensen in loondienst hebben heeft de ARBO wetgeving geen invloed op het verenigingsleven. Wel moeten de verenigingen verzekerd zijn binnen het verenigingsrecht, daar een particuliere aansprakelijkheid in verenigingsverband niet rechtsgeldig is.

Verder dienen verenigingen er zorg voor te dragen dat er geen verouderde apparatuur wordt gebruikt binnen het clubverband. Dat wil zeggen, wanneer een van de clubleden een boormachine uit het jaar NUL meeneemt naar het clubgebouw, waar andere leden gebruik van mogen maken en er gebeurt iets dan zijn de rapen gaar. Zolang het betreffende lid zelf deze boormachine hanteert en er gebeurt iets dan is en blijft het zijn verantwoording.

LET DUS GOED OP bij het gebruik van gereedschappen van een ander tijdens clubavonden.

In het gesprek dat ik verder met onze jurist voerde kwamen wij beiden tot de conclusie dat we daarin een stapje verder moeten gaan. Transformatoren, zoals wij die al lange tijd gebruiken van bijv. Marklin moeten voldoend aan de laatste veiligheidseisen. Dat wil dus zeggen, dat de oude -blauwe- transformatoren van Marklin eigenlijk niet meer mogen worden gebruikt. Zij zijn immers gekeurd tot 220 Volt en niet tot 230 Volt zoals wij tegenwoordig gebruiken. Ook de verkoop van een dergelijke transformator is strafbaar. Stel u verkoopt zo’n trafo aan een medeclublid en deze overkomt iets door de trafo, dan kan hij u aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Ook het gebruik van dit soort transformatoren tijdens  tentoonstellingen kan tot ernstige gevolgen leiden. In Engeland wordt zeer streng naar dit soort zaken gekeken en de spanning mag niet eerder worden aangesloten dan wanneer de inspectie van de modelspoorbaan is uitgevoerd en de elektrische situatie is goedgekeurd.

Goede raad is in dit geval wat duurder. Zorg dus voor degelijke en goedgekeurde transformatoren op uw modelspoorbaan.

Dit brengt tegelijkertijd een anders aspect met zich mee. Ik had het even over verkoop. Sinds enkele jaren mag u volgens de Europese wetgeving geen enkel apparaat doorverkopen zonder de bijbehorende beschrijvingen c.q. handleidingen. Dat wil dus zeggen dat u bij iedere locomotief die u koopt de handleiding moet bewaren en deze bij verkoop van de loc moet meegeven.

Ik hoop met dit korte stukje informatie iedereen weer op de hoogte te hebben gebracht.